wtorek, 16 października 2012

PRZYCZYNY DRĘCZENIA DEMONICZNEGO, ZNIEWOLEŃ, OPĘTAŃ


Spotkanie Młodych w Wołczynie
12-17 VII 2010 r.            


Modlitwy takie jak "Święty Michale Archaniele", "Dostojna Królowo Niebios" i inne, które są umieszczone na tej stronie, będące egzorcyzmami prostymi, czyli mniejszymi (co to znaczy -patrz inne artykuły na tej stronie), służą do indywidualnego odmawiania (pełnej wersji modlitwy Leona XIII nie wolno odmawiać). W połączeniu z żywą wiarą, są skuteczną obroną przeciwko pokusom lub innym atakom złego ducha.


Natomiast modlitwa o uwolnienie jest rodzajem modlitwy wstawienniczej. Ma zastosowanie, gdy dana osoba jest w jakiś sposób uwikłana w złe praktyki (szczególnie satanistyczne, okultystyczne, spirytystyczne) lub doświadcza nękania ze strony złego ducha. Taka modlitwa jest prowadzona pod przewodnictwem kapłana lub diakona. Posługują nią zazwyczaj kapłani egzorcyści oraz kapłani w poważnych wspólnotach charyzmatycznych, ewangelizacyjnych. Jednak przypadki opętania wymagają koniecznie egzorcyzmu, pod przewodnictwem kapłana egzorcysty mianowanego przez biskupa.


Źródłem takich problemów, czy też zniewoleń są grzechy przeciwko I przykazaniu, wtedy kiedy człowiek przez swoje czyny lub postawę, zaprzecza wierze, że jest jeden Bóg, który objawił się nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie, i że ten Jezus jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Dzieje się tak wówczas gdy człowiek zwraca się w tę stronę, gdzie nie ma Boga a jest inne stworzenie (zły duch) lub jakiś przedmiot, które mają coś dawać człowiekowi. W taki właśnie sposób furtka dla złego staje się otwarta, a jego nie trzeba zapraszać, ponieważ sam wciska się jak tylko potrafi.


Trzeba być świadomym, że demon jest kłamcą i zabójcą, zieje ogromną nienawiścią do człowieka i zrobi wszystko oraz wykorzysta każdą okazję, najmniejszą szczelinę tolerancji dla zła, aby go zniszczyć poprzez kłamstwo, które zabija duchowo oraz zabójstwo, które może zabić ciało. Przy tym zawsze podaje się za anioła światłości, pod pozorem dobra łapie w sidła zniewolenia, a potem przystępuje do całkowitego zniszczenia. Zwykle człowiek w początkowej nieświadomości wybiera w wolnym akcie woli rzeczy złe, obrzydliwe, demoniczne. Poprzez wybór tego zła, demon czuje się zaproszony. Kolejne wolne wybory zła, prowadzą powoli i skutecznie do zniewolenia. Osoby, które zaczynają od słuchania muzyki demonicznej, magicznych praktyk uzdrowicielskich, tarota, czy też innych, niby świetnych zabaw magiczno-spirytystycznych, z czasem, powoli zagłębiają się w okultyzm i satanizm. Większość domorosłych i innych wróżek kończy w satanizmie. Potem pojawiają się myśli bluźniercze, dziwne problemy, ogromne pragnienie śmierci i samobójstwo. Demon może wiele dać, ale niczego nie daje za darmo i wszystko odbiera. Wielu niegdyś wielkich i bogatych propagatorów satanizmu i innych zwodniczych nauk, umarło w nędzy i zapomnieniu. Za każdym razem, kiedy człowiek popełnia śmiertelny, ciężki grzech, gdy zaczyna igrać ze złem, to wtedy na szalę rzuca najwyższą wartość, skarb i dar-zbawienie dane przez Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela. Konsekwencje czynów nie są tylko doczesne na ziemi, ale sięgają znacznie dalej. Tu chodzi o życie wieczne w niebie. Wybierając grzech, współpracujesz z szatanem i decydujesz się na własne potępienie, śmierć, piekło.


Bóg przez usta świętych proroków wielokrotnie ganił naród wybrany za grzechy bałwochwalstwa, ostrzegał i domagał się nawrócenia. Często bałwochwalstwo było porównywane do nierządu i zdrady jedynego Boga. Toteż w Piśmie Świętym, w Starym jak i Nowym Testamencie, znajdujemy liczne perykopy, traktujące o tym zagadnieniu.
"Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. Ty całkowicie pozostaniesz przy Panu, Bogu swoim. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój." (Pwt 18,9-14)

"Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz cóż to znaczy? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów." (1 Kor 10,18-21)

"Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy." (Kol 2,6-10)

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach." (Mt 7,15-20)

"Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów." (Kpł 19,26)

"Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz." (Kpł 19,31)

"Przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz! Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca!" (Kpł 20,6-8)

"Trwajże przy twoich zaklęciach i przy mnogich twych czarach, którymi się próżno trudzisz od swej młodości. Może zdołasz odnieść korzyść? Może zdołasz wzbudzić postrach? Masz już dosyć mnóstwa twoich doradców. Niechaj się stawią, by cię ocalić, owi opisywacze nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się z tobą wydarzyć. Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni. Nie będą dla ciebie twoi czarownicy, z którymi się próżno trudzisz od młodości. Każdy sobie pójdzie w swoją stronę, nikt cię nie ocali." (Iz 47,12-15)

"Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem." (Pwt 4,19)

"Wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i marzenia senne są bez wartości, jak urojenia, które tworzy serce rodzącej." (Syr 34,5)
Stosowne jest również przytoczenie w tym miejscu fragmentów Katechizmu Kościoła Katolickiego.
"Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną!"

2110 Pierwsze przykazanie zabrania oddawania czci innym bogom poza Jedynym Panem, który objawił siebie swojemu ludowi. Zakazuje zabobonu i bezbożności. Zabobon to pewnego rodzaju wynaturzony przerost religijności; bezbożność jest wadą sprzeciwiającą się, przez brak, cnocie religijności.

Zabobon
2111 Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na przykład, gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon Por. Mt 23, 16-22. -oznacza wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakich one wymagają.

Bałwochwalstwo
2112 Pierwsze przykazanie potępia politeizm. Domaga się od człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza Bogiem i nie oddawał czci innym bóstwom poza Jedynym Bogiem. Pismo święte nieustannie przypomina o odrzuceniu "bożków ze srebra i złota, uczynionych rękami ludzkimi", które "mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą..." Te czcze bożki czynią człowieka pustym: "Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa" (Ps 115, 4-5. 8)Por. Iz 44, 9-20; Jr 10,1-16; Dn 14, 1-30; Ba 6; Mdr 13,1-15,19.. Bóg natomiast jest "Bogiem żywym" (Joz 3,10; Ps 42, 3 i in.), który daje życie i działa w historii.

2113 Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów czy o demony (na przykład satanizm), o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. "Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" - mówi Jezus (Mt 6, 24). Wielu męczenników poniosło śmierć za to, że nie oddawało czci "Bestii" Por. Ap 13-14., odmawiając nawet udawania kultu. Bałwochwalstwo odrzuca jedyne panowanie Boga; jest nie do pogodzenia z Boską komunią Por. Ga 5, 20; Ef 5, 5..

2114 Adoracja Jedynego Boga integruje życie ludzkie. Przykazanie adoracji samego Pana czyni człowieka prostym i chroni go przed zupełnym rozbiciem. Bałwochwalstwo jest wypaczeniem wrodzonego zmysłu religijnego człowieka. Bałwochwalcą jest ten, kto "niezniszczalne pojęcie Boga odnosi do wszystkiego, tylko nie do Boga"Orygenes, Contra Celsum, 2, 40.

Wróżbiarstwo i magia
2115 Bóg może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie. Nieprzewidywanie może stanowić brak odpowiedzialności.

2116 Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość Por. Pwt 18,10; Jr 29, 8.. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią - które należą się jedynie Bogu.

2117 Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka.
Poniżej są wypisane rzeczy lub czynności, których posiadanie albo praktykowanie z mniejszym lub większym zaangażowaniem i świadomością, stanowią zagrożenie dla duszy poprzez otwarcie się na działanie demoniczne. Oczywiście lista może nie być kompletna, ponieważ zagrożenia w dzisiejszych czasach mnożą się szybko.

Praktyki satanistyczne (praktyki tu wymienione prowadzą do opętania), uczestnictwo w czarnej mszy satanistycznej, modlitwa do szatana, zapraszanie złego, noszenie symboli satanistycznych (pentagram, odwrócony krzyż, trzy szóstki, pacyfka czyli krzyż Nerona, symbolizuje zwycięstwo nad chrześcijaństwem, wąż i inne symbole, predysponują do zerwania kontaktu z Bogiem), czytanie biblii satanistycznej Antona Szandor LaVey'a lub innych książek tego typu, KabałyAleistera Crowleya zwaną "Liber 777", księgi Thota, publikacji wtajemniczających w satanizm, magię, okultyzm, spirytyzm, gnozę, teorie H. Bławatskiej i A.Bailey'a, podpisanie paktu, cyrografu z diabłem, słuchanie muzyki satanistycznej, utożsamianie się z diabłem, wczuwanie w niego, odgrywanie jego roli, graniew demoniczne gry komputerowe (Diablo, Quake) i inne (RPG..., Dungeons & DragonsAdvanced D&D), profanowanie krzyża, przebywanie w miejscach, w których był lub jest uprawiany kult satanistyczny.

Praktyki okultystyczne, czarna lub biała magia (w istocie są tym samym, uprawianie prowadzi do opętania), szamanizm, voo doowicca, makumba, (są uprawianiem magii), korzystanie z usług wiedźm, magów, czarowników, rzekomych odczyniaczy uroków ("świeckich egzorcystów") i innych operatorów okultystycznych, uzdrawiaczy holistycznych, zamawianie chorób, przekleństw u nich celem zaszkodzenia komuś, złorzeczenie i przeklinanie bliźniego (jeśli ten żyje w grzechu, to może mu realnie zaszkodzić, lekiem jest prawdziwe nawrócenie, odwołanie złych słów i modlitwa, natomiast przekleństwo rodziców, szczególnie matki na dziecko, odsyłanie "do diabła" może skutkować nawet opętaniem),

praktyki pseudouzdrowicielskie i inne oferowane przez New Age mające terminologię i podłoże okultystyczno-spirytystyczną, opierające się na obcych chrześcijaństwu koncepcjach człowieka, ezoterycznych, hinduistycznych, buddyjskich, innych orientalnych takie jak: psychotroniczne, parapsychologiczne, reiki, kanałowanie, czyszczenie czakr, biofeedback, rebirthing, OOBE (out of body experience)-wychodzenie poza ciało i świadome śnienie, NDE, akupunktura, akupresura, irydologia, radiestezja, odpromienniki, bioenergoterapia, uzdrowiciele z Filipin, zioła energetyzowane, medycyna chińska, jasnowidztwo, wróżbiarstwo, chiropraktyka, terapia osteopatia Taylora, kinezjologia - metoda Dennisona, orgonomiaFeldenkraisRolfing, mesmeryzm,klawiterapia, aromatoterapia, mudry-ayurveda-leczenie gestami, ajurweda - oparta na hinduskim systemie filozoficzno-religijnym z energiami sił życiowych, pseudonaukowa oparta na ajurwedzie terapia czaszkowo-krzyżowa czyli terapia kranialna albo craniosacral therapy, hinduistyczna tradycyjna medycyna,

masaż polaryzacyjny, polarity, dotyk terapeutyczny, dotyk uzdrowicielski, hagioterapia, refleksoterapia, refleksologia czyli zonoterapia, terapia meridianowa, leczenie kryształami, metalami, muzyką, kolorami, kamieniami energetycznymi - litoterapia, tantra, masaż Shiatsu, masaż khan, masaż polinezyjski, lomi lomi,mau-ri, masaż metafizyczny, masaż tybetański, medycyna tybetańska oparta na buddyjskim systemie filozoficzno-religijnym z naukami Buddy-Siakjamuniego, terapie reinkarnacyjne, Soulworkhellerwork, Feng-shui (okultystyczna chińska metoda lokalizacji ukrytych obecności, pozytywnych lub negatywnych prądów w budynkach, starochińska forma wróżbiarstwa),

medytacje i wizualizacje, kursy i medytacje Merkaba, pewne terapie odżywianiem, uzdrowienie psychiki, poszerzanie świadomości, terapia Gestalt, korzystanie z medium, seanse biotroniczne (podpadają pod spirytyzm), podejrzane seanse i treningi psychoterapeutyczne, NLP-neurolingwistyczneprogramowanie, spirytystyczne terapie Berta Hellingera,

programy dwunastu kroków i grupy samopomocy, hipnoza (podłoże spirytystyczne), homeopatia (szeroko o tym w artykule na tej stronie), izopatia,spagirykahomotoksykologia Reckwega, metoda leczenia według Schusstera (zasada biochemiczna Schusstera), antropozoficzna metoda leczenia, tai chi, inne podejrzane praktyki paramedyczne, w których ma działać tajemnicza, czy też kosmiczna energia, otwieranie się na takie energie to otwarcie się na istoty duchowe demoniczne.

Zainteresowanie ezoteryką, poszukiwanie wiedzy tajemnej, kontakty z organizacjami, sektami pogańskimi, ezoterycznymi, gnostyckimi, teozoficznymi,antropozoficznymi (pedagogika Rufdolfa Steinera - czyli tzw. przedszkola i szkoły waldorfskie) i hermetycznymi, alchemia, Halloween, czytanie książek w duchu New Age, książek o magii, innych publikacji groźnych dla wiary, wiele obecnie promowanych pseudoreligijnych książek, pisanych przezpseudomistyków i heretyków, zawiera teksty rytów i zaklęć satanistycznych, są liczne czasopisma, także dla dzieci, o tematyce magicznej, okultystycznej, wróżbiarskiej, ezoterycznej, pseudouzdrowicielskiej, Harry Potter (wykracza poza ramy baśni, zawiera formuły zaklęć magicznych a nawet satanistycznych, książka uczy myślenia magicznego i jest sprzeczna z chrześcijaństwem), samo ich czytanie może prowadzić do zniewolenia.

Praktyki spirytystyczne, wywoływanie duchów, wirujący talerzyk, nekromancja (wywoływanie zmarłych), udział w seansach spirytystycznych (dusze czyśćcowe albo z nieba nie przyjdą, dusze z piekła tym bardziej nie wypuszczą, więc mamy odwiedziny szatana), tabliczka Oui-ja, metoda Silvy, Sita Learning System, hipnoza (mają podłoże spirytystyczne), umbanda, candomble (element capoeira) przywoływanie duchów, rzekomych opiekunów, podróże astralne, channeling (kanałowanie) i inne praktyki mające na celu kontaktować z bytami astralnymi, duchowymi przewodnikami, jakimiś aniołami (a w rzeczywistości z tymi złymi) itd.

Praktyki wróżbiarskie (prowadzą do opętania), odwiedzanie wróżących, wróżbitów-doradców życiowych, osobiste praktykowanie wróżbiarstwa, runy, tarot (szczególnie groźny, ma podłoże demoniczne i prowadzi do satanizmu), karty anielskie i inne (modyfikacja tarota dla zmylenia), kabała, wróżenie za pomocą wahadełka, astrologia, chiromancja, numerologia, inne metody wróżbiarskie, enneagram, pismo automatyczne, horoskopy, senniki, czytanie gazet wróżbiarskich, aeromanacjaaleuromanacjaanagramancjaapantomancjabelomancjabotanomancjabibliomancjabryzomancjacausinomancja, chiromancja, enomancjagrafomancjakapnomancja, kartomancja, krystalomancja, onomancjapalmomancja.

Praktyki bałwochwalcze (są zdradą wobec Boga) oraz inne podejrzane i niebezpieczne, prowadzą zazwyczaj do stanów zniewolenia lub predysponują do problemów duchowych ponieważ prowadzą do otwierania się na demony, uczestniczenie w obcych chrześcijaństwu kultach, spotkania sekt, zwiedzanie obcych chrześcijaństwu świątyń w których są sprawowane ich ofiary, czytanie "świętych" ksiąg obcych religii, spożywanie pokarmów poświęconych obcym bogom (np. którymi częstują krisznowcy), kulty pogańskie, odynizm, i inne (Gaja, Thor, Pan, Set), przyjmowanie sprzecznych z chrześcijaństwem koncepcji człowieka związanych z religiami Wschodu, medytacja transcendentna, mantra, słuchanie, mantrowanie śpiewów kultycznych capoeira, kriszna, om itd., wypowiadanie niezrozumiałych formuł obcych religii, przywoływanie "duchów opiekuńczych",

praktykowanie walk Wschodu (karate, tai chi, aikido, kung fu, judo i inne wiążą się z obcymi chrześcijaństwu medytacją, koncepcją człowieka i systemem filozoficzno-religijnym, są otwieraniem się na działanie demona ponieważ mają doprowadzić człowieka do fuzji z tajemnymi energiami), joga, zen, słuchanie techno, ostrego ciężkiego rocka, rastafariańskiej muzyki reggae (ma ona wymiar kultyczny, również dready i trójkolorowa flaga czerwono-żółto-zielona mają konkretne znaczenie i symbolikę w rastafarianiźmie), innej muzyki związanej z obcymi kultami, muzyka New Age, wyrzekanie się Boga (bunt przed Bogiem jest otwarciem na złego),

nałogi (TV, Internet, alkohol, używki, pornografia, seksualne, nie zawsze oznaczają zniewolenie duchowe, choć takie szybko może się pojawić, jednak gdynie można wyjść z nałogu mimo wszelkich możliwych sposobów, może to o czymś świadczyć, często narkotyki są rozprowadzane przez sekty satanistyczne, które wcześniej ofiarowały je demonom, obciążone przekleństwem narkotyki są szczególnie niebezpieczne dla duszy, podobnie za wieloma stronami pornograficznymi stoją również sekty satanistyczne, osoby odwiedzające te strony nieświadomie są obciążane, infekowane przekleństwem, które rzuciła na nich sekta mocą rytów satanistycznych), wiara w przesądy (czarny kot, kominiarz itp.), przebieranie się i zabawa w postać diabła, czarownika, wiedźmy, wróżki itp., traktowanie świętych znaków chrześcijaństwa oraz sakramentaliów w sposób pogański, zabobonny lub magiczny,

dopuszczanie myśli samobójczych i chęć zabójstwa lub poronienia (otwierają drzwi diabłu) także zabójstwo, aborcja, lubowanie się w rzeczach złych, grzesznych, związanych z krwią, zabijaniem (także filmy, gry), do zniewolenia może prowadzić także zatajenie grzechu ciężkiego podczas spowiedzi i późniejsze świętokradzkie przyjmowanie Komunii Świętej, dobrowolne, świadome, długotrwałe pozostawanie w grzechu ciężkim i nałogach, lekceważenie przykazań, bunt przeciw Prawu Bożemu. Pozbawianie się wolnej woli i świadomości, które są darem Bożym, na przykład poprzez odurzanie się narkotykami, jest grzechem ciężkim i jednocześnie otwarciem furtki diabłu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz