czwartek, 5 marca 2015

Adoracja Najświętszego Sakramentu 05.03.2015

Zapraszamy wszystkich na dzisiejszą 
Adorację Najświętszego Sakramentu 
w kaplicy Misjonarzy Krwi Chrystusa w Swarzewie.

Dom Misyjny za plebanią.
godz. 20.00


Oświadczenie sekretarza generalnego KEP ws. Konwencji CAHVIO

Konwencja CAHVIO błędnie wiąże zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, nie zaś z błędami czy słabościami konkretnych ludzi - stanowisko Konferencji Episkopatu Polski przypomina w specjalnym oświadczeniu jej sekretarz generalny bp Artur Miziński. Podkreśla w nim, m.in., że wprowadzanie Konwencji w Polsce jest bezzasadne, a przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i jako taka powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich.

Oświadczenie

Warszawa, 3 marca 2015 r.

Na posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 4 do 6 marca 2015 roku zaplanowano debatę i głosowanie nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy CAHVIO. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski przypomina swoje stanowisko w tej sprawie.

Przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i jako taka powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Biskupi podkreślają, że Konwencja błędnie wiąże zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, nie zaś z błędami czy słabościami konkretnych ludzi.

CAHVIO ogranicza też suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie uprawnień kontrolnych komitetowi tzw. ekspertów (GREVIO), pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej. Komitet ten będzie określał, jakie standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować Polska oraz będzie rozliczać nasz kraj z realizacji tychże.

Konferencja Episkopatu Polski, poprzez Radę ds. Rodziny, podkreśliła już uprzednio, że CAHVIO nie zmierza do budowania pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, ale służy projektowi przebudowy społeczeństwa na bazie ideologicznej i z tego powodu nie może być zaakceptowana.

Biskupi wyrażają uznanie dla działań wielu osób i organizacji pozarządowych, w tym szczególnie dla ruchów prorodzinnych, które ukazywały zagrożenia wynikające z ratyfikacji Konwencji, a od wielu lat działają na rzecz dobra rodzin.

Episkopat Polski ma nadzieję, że dla senatorów Rzeczypospolitej Polskiej sprawą zasadniczą jest dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski oraz że uznają oni, iż zapisy Konwencji CAHVIO nie wnoszą żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy, wobec czego wprowadzanie Konwencji w Polsce jest bezzasadne.

Bp Artur Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Motywujmy jak największą grupę osób do podpisania petycji. (CitizenGO)

Nie wolno modlić się w szkole! Kuratorium zezwoli, gdy zgodę wyrazi 100 proc. rodziców

Katowickie Kuratorium Oświaty zakazało modlitwy przed lekcjami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach.

Od 25 lat uczniowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odmawiali modlitwę przed lekcjami. Zmieniło się to po skardze jednego z rodziców do kuratorium. Wydano zakaz modlitwy, poparty w dodatku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które stwierdziło, że dzieci powinny się modlić się na lekcjach religii, a nie – na przykład – na matematyce.

Apel jednego z rodziców postanowiła skontrować posłanka PiS, Anna Sobecka. Wystosowała pismo do kuratorium z prośbą o udzielenie zgody na modlitwę uczniom szkoły. Zwróciła uwagę, że wystosowany zakaz, to akt dyskryminacji chrześcijan.

By zażegnać spór, śląskie kuratorium postanowiło w najbliższym czasie… przeprowadzić ankietę wśród rodziców uczniów. Modlitwa w szkole będzie przywrócone pod jednym warunkiem: że opowie się za nią 100 proc. rodziców.

Źródło: „Nasz Dziennik”

poniedziałek, 2 marca 2015

Orędzie z Medjugorie 02.03.2015„Drogie dzieci! Wy jesteście moją siłą. Wy, apostołowie moi, którzy swoją miłością, pokorą i cichością modlitwy sprawiacie, że można poznać mojego Syna. Żyjecie we mnie. Niesiecie mnie w swoim sercu.
Wiecie, że macie Matkę, która was miłuje i która przybyła, by przynieść miłość. Spoglądam na was w Ojcu Niebieskim, na wasze myśli, wasze bóle, cierpienia, i przynoszę je swojemu Synowi. Nie lękajcie się, nie traćcie nadziei, ponieważ mój Syn słucha swojej Matki.
On miłuje, odkąd się narodził, a ja pragnę, by tę miłość poznały wszystkie moje dzieci. By wrócili do Niego ci, którzy przez swoje bóle i niezrozumienie opuścili Go i by poznali Go wszyscy, którzy Go nigdy nie znali.
Dlatego jesteście tutaj wy, apostołowie moi i Ja jako Matka z wami. Módlcie się o siłę wiary, ponieważ z silnej wiary przychodzi miłość i miłosierdzie. Przez miłość i miłosierdzie pomożecie tym wszystkim, którzy nie są świadomi, że wybierają ciemność zamiast światłości.
Módlcie się za swoich pasterzy, ponieważ oni są siłą Kościoła, który pozostawił wam mój Syn. Przez mojego Syna oni są pasterzami dusz.
Dziękuję wam”.


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień w Medjugorie. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.


czwartek, 26 lutego 2015

Rekolekcje pielgrzymkowe 27.02 - 01.03.2015

Nie przegap tych rekolekcji!!!


Rekolekcje dla uczestników wspólnych pielgrzymek i zainteresowanych
27.02 – 1.03.2015 Swarzewo

" Nasze życie jako codzienna pielgrzymka do domu naszego Niebieskiego Ojca"


PLAN.
27.02.2015 Piątek
18.00 Zakwaterowanie
19.00 Msza Św.
20.15 Konferencja I : Eucharystia jako główny pokarm w naszym codziennym pielgrzymowaniu. „Pięć widzialnych znaków obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii „
22.00 Droga Krzyżowa – Być pielgrzymem to pójść za Jezusem drogą ofiarnej Miłości i swojego codziennego wyrzeczenia


28.02.2015 Sobota
8.00 Modlitwa poranna z tematem Istotne elementy w Eucharystii „Pojednanie tzw akt pokuty”
8.45 Śniadanie
10.00 Konferencja II „Słowo Boże jako drogowskaz w naszym codziennym pielgrzymowaniu”
11.15 Wskazówki dla pielgrzyma – Co jest istotne aby przeżyć duchowo i dobrze pielgrzymkę ?
12.00 Msza Św. Z tematem „Przygotowanie darów” Trud pielgrzymki jako dar serca
13.30 Obiad
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 Konferencja III „ Konsekracja” Nasz udział w Cudzie Eucharystycznym
17.00 Gość specjalny
19.00 Kolacja
20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu „Odpoczynek w Bogu”
21.30 Indywidualne błogosławieństwo NS
22.00 Wspomnienia w zdjęciach, wspólna radość i wspólne dziękczynienie za ten podarowany i błogosławiony czas naszego pielgrzymowania.

01.03.2015 Niedziela
8.00 Modlitwa poranna z tematem„Komunia św głównym pokarmem i siłą w pielgrzymowaniu”
8.45 Śniadanie
9.30 Rozmowa przy kawie (pytania, plany)
12.30 Msza Św. z tematem „Rozesłanie” Stawać się Eucharystią dla innych
13.40 Obiad
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia błogosławieństwo indywidualne relikwiami św Kaspra

Ofiara za rekolekcje 150 zł.


Prowadzący rekolekcje;
ks. Zbigniew CPPS
ks. Bogusław CPPS

Pomoc w rekolekcjach grupa modlitewna „Dobra Nowina”

Zgłoszenia: Dom św. Józefa ul. Ks. Pronobisa 6a, Swarzewo. 84-100 Puck . Tel 58 674 14 29;

środa, 25 lutego 2015

Orędzie z Medjugorie 25.02.2015

Drogie dzieci! 
W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: módlcie się więcej i mniej opowiadajcie. 
W modlitwie szukajcie woli Boga i żyjcie według przykazań, którymi Bóg wzywa was. 
Ja jestem z wami i modlę się z wami.. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. „Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień w Medjugorie. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Harmonogram spotkań i rekolekcji grupy modlitewnej 2015

Harmonogram spotkań i rekolekcji grupy modlitewnej 2015

Harmonogram spotkań i rekolekcji grupy modlitewnej 2015


05.03.2015 / godz. 20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.03.2015 / godz. 20.00 Spotkanie Biblijne
26.03.2015 / godz. 20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
29.03.2015 / Dzień Skupienia
09.04.2015 / godz. 20.00 Spotkanie Biblijne
23.04.2015/ godz. 20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
07.05.2015/ godz. 20.00 Spotkanie Biblijne
21.05.2015 / godz. 20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
04.06.2015/ godz. 20.00 Spotkanie Biblijne
18.06.2015 / godz. 20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
25.06.2015 / godz. 20.00 Herbatka

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą w wspólnocie pogłębić swoją wiarę i potrzebują drugiego człowieka. 

Pamiętajmy o modlitwie za członków Dobrej Nowiny, a w szczególności za księdza prowadzącego i animatora grupy.

* Po każdym spotkaniu biblijnym zapraszamy na agape


* Spotkania jak i rekolekcje grupy modlitewnej są otwarte, zapraszamy wszystkich !!!

W tym roku formacyjnym naszym mottem będzie cytat zaczerpnięty z Nowego Testamentu, Księga Apokalipsy 12.11.
"A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka"